6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

 

ONTUR TURİZM SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ONTUR TURİZM SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Ontur Turizm” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizlere bilgi vermek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. ONTUR TURİZM SEY İŞL SAN VE TİC LTD ŞTİ., KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını sahiptir. Ontur Turizm olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna büyük özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir

Ontur Turizm ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

- Kimlik Bilgileriniz

- İletişim bilgileriniz,

- Banka bilgileri,

- Mesleki yeterlilik belgesi bilgileri,

- Fotoğraf,

- İşçi özlük dosyasına ait belgeler,

- Araç konum bilgileri, Araç plakası

- Sağlık raporu, Psikoteknik belge bilgileri, Sağlık bilgileri, Eğitim bilgileri,

- U-ETDS Yolcu Bilgileri (T.C No, Ad Soyad, iletişim bilgileri, seyahat bilgileri)

- Pasaport bilgileri, konaklama bilgileri, seyahat bilgileri,

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

Ontur Turizm ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

• Tur satışı, seyahat organizasyonu, kongre, seminer ve etkinlikler, bilet satışı gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Yolcu transferlerinin yerine getirilmesi,

• Her türlü yolcu taşımacılığı,

• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,

• Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, iş ortaklarına, bankalara, iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi Ontur Turizm ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise  hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile KVKK başvuru formunda belirtilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU (pdf) 

K.V.K.K AYDINLATMA METNİ (pdf)

AÇIK RIZA BEYANI (pdf)